Seri Muhakeme ve Basit Yargılama Usulleri > Soru - Cevap

Soru - Cevap

Sıkça Sorulan Sorular
 Seri Muhakeme Usulü hangi suçlarda uygulanır?

a) Türk Ceza Kanununda yer alan; 

1. Hakkı olmayan yere tecavüz (madde 154, ikinci ve üçüncü fıkra), 

2. Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması (madde 170), 

3. Trafik güvenliğini tehlikeye sokma (madde 179, ikinci ve üçüncü fıkra),

4. Gürültüye neden olma (madde 183), 

5. Parada sahtecilik (madde 197, ikinci ve üçüncü fıkra), 

6. Mühür bozma (madde 203), 

7. Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan (madde 206),

 8. Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama (madde 228, birinci fıkra), 

9. Başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması (madde 268), suçları. 

b) 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 13 üncü maddesinin birinci, üçüncü ve beşinci fıkraları ile 15 inci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen suçlar.

c) 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 93 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen suç.

d) 13/12/1968 tarihli ve 1072 sayılı Rulet, Tilt, Langırt ve Benzeri Oyun Alet ve Makinaları Hakkında Kanunun 2 nci maddesinde belirtilen suç. 

e) 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde belirtilen suç.

2-Seri muhakeme usulünün şartları nelerdir?
    1)Suçun İşlendiğine İlişkin Yeterli Şüphe Bulunması,
    2) Suçun Kovuşturma Olanağının Bulunması (Muhakeme Engelinin Bulunmaması),
    3) Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi Kararı Verilmemiş Olması,
    4) Suçun Seri Muhakeme Usulü Kapsamında Olması,
    5) Şüphelinin Çocuk, Akıl Hastası ya da Sağır ve Dilsiz Olmaması,
    6) Suçun İştirak Halinde İşlenmesi Durumunda Tüm Şüphelilerin Usulün Uygulanmasını Kabul Etmesi,
    7) Şüpheliye Ulaşılabilmiş Olması

3- Suçun iştirak halinde işlenmesi durumunda seri muhakeme usulünün uygulanmasının koşulu nedir?
Suçun iştirak halinde işlenmesi durumunda şüphelilerden hepsinin bu usulü uygulanması kabul etmesi hâlinde seri muhakeme usulü uygulanır.

4- Seri muhakeme usulü hangi şüpheliler hakkında uygulanmaz?
Çocuklar, akıl hastaları ile sağır ve dilsizler hakkında uygulanmaz.

5- Şüpheliye seri muhakeme usulü hakkında bilgilendirme kimler tarafından yapılır?
Cumhuriyet savcısı veya kolluk tarafından bilgilendirme yapılır.

6-Seri muhakeme usulünü şüpheliye kim teklif eder?
Seri muhakeme usulünün uygulanması şüpheliye Cumhuriyet savcısı tarafından teklif edilir.

7- Talepname nedir? Ne zaman düzenlenir?
Seri muhakeme usulünde Cumhuriyet savcısı tarafından mahkemeye sunulan talep yazısıdır. Talepname, şüpheliye müdafi huzurunda Cumhuriyet savcısı tarafından  teklif edilen seri muhakeme usulü ve yaptırımın kabul edilmesinden sonra tanzim edilen seri muhakeme kabul tutanağı akabinde düzenlenir.

8- Talepnamede neler yer alır?
Talep yazısında;

a) Şüphelinin kimliği ve müdafii, 

b) Mağdur veya suçtan zarar görenlerin kimliği ile varsa vekili veya kanuni temsilcisi,

c) İsnat olunan suç ve ilgili kanun maddeleri, 

d) İsnat olunan suçun işlendiği yer, tarih ve zaman dilimi, 

e) Şüphelinin tutuklu olup olmadığı; tutuklanmış ise, gözaltına alma ve tutuklama tarihleri ile bunların süreleri, 

f) İsnat olunan suçu oluşturan olayların özeti, 

g) Üçüncü fıkrada belirtilen şartların gerçekleştiği, 

h) Belirlenen yaptırım ile beşinci ve altıncı fıkra uygulanmış ise bunlara ilişkin hususlar ve güvenlik tedbirleri, yer alır.

9- Seri muhakeme usulünde talepname mahkemeye gönderildikten sonra mahkeme tarafından ne yapılır?
Mahkeme, ilk olarak talepnameyi derhal inceler. Daha sonra şüpheliyi müdafi huzurunda seri muhakeme usulü ile ilgili olarak dinler ve usulü sonuçlandırır.


10-Şüpheli mazeretsiz olarak mahkemeye gelmezse ne olur?
Mazeretsiz olarak mahkemeye gelmeyen şüpheli, bu usulden vazgeçmiş sayılır ve mahkeme genel hükümlere göre sonuçlandırılması amacıyla dosyayı Cumhuriyet başsavcılığına gönderir.


11- Cumhuriyet savcısının talebi doğrultusunda mahkemece kurulan hükme karşı kimler itiraz edebilirler?
Cumhuriyet savcısı, şüpheli, sanık, katılan ve suçtan zarar görmüş kişiler itiraz edebilirler.


12-Seri muhakeme usulü kaç aşamadan oluşur? 
3 aşamadan oluşur.
Şüphelinin,
A) Öncelikle hakların hatırlatılması/öğretilmesi suretiyle davet edilmesi,
B) Seri muhakeme usulü hakkında bilgilendirilmesi,
C) Seri muhakeme usulünün uygulanması ve yaptırımının teklif edilmesi.