Teşkilat > Görevlerimiz

Görevlerimiz

1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 41 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün ceza muhakemesinde alternatif çözüm yöntemlerine ilişkin görev ve yetkileri:
 
1) Ceza muhakemesinde önödeme, uzlaştırma ve kamu davasının açılmasının ertelenmesi gibi alternatif uyuşmazlık çözüm usullerinin geliştirilmesi ve etkin şekilde uygulanmasını sağlamak,
2) Uzlaştırmacı temel eğitimine ilişkin usul ve esaslar ile eğitim verecek kurum ve kuruluşların niteliklerini belirlemek ve bunlara izin verilmesini Bakanlığın onayına sunmak ile onaylanan kurum ve kuruluşları listelemek ve elektronik ortamda yayımlamak, 
3) Uzlaştırmacı eğitimi sonunda yapılacak sınavın usul ve esaslarını belirlemek ve sınavları yapmak, 
4) Uzlaştırmacı siciline kabule ilişkin usul ve esasları belirlemek, uzlaştırmacıların sicile kabulüne ve sicilden çıkarılmasına karar vermek, sicile kayıtlı uzlaştırmacıları görev yapmak istedikleri Cumhuriyet başsavcılıklarına göre listelemek, 
5) Uzlaştırmacılara verilecek dosyaların tevzi esaslarını belirlemek, 
6) Uzlaştırmacıların denetimine ve performansına ilişkin usul ve esasları belirlemek, 
7) Alternatif usuller konusunda kamuoyunu bilgilendirici çalışmalar yapmak, 
8) Görev alanına giren istatistiklerin derlenmesi ve yayımı konusunda Bakanlığın ilgili birimleriyle iş birliği halinde çalışmak, 
9) Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesini hazırlamak.