Bürolar > Sicil Bürosu

Sicil Bürosu

1. Ceza hukuku alanında uzlaştırmacı olarak görev yapma yetkisini kazanmış kişilerin, uzlaştırmacı siciline kayıt olma taleplerini incelemek ve bu konuda karar vermek. 
2. Sicile kaydı uygun görülen kişilere, sicil numarası vermek suretiyle uzlaştırmacılar siciline kayıt etmek  ve “Uzlaştırmacı Belgesi”ni düzenlemek.
3. Sicile kaydı uygun görülmeyen kişilerin, sicile ilişkin talep, şikayet ve itirazlarını incelemek ve karar vermek. 
4.Uzlaştırmacı olabilmek için aranan koşulları taşımadığı hâlde sicile kaydedilen veya daha sonra bu koşulları kaybeden ya da uzlaştırma göreviyle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunan, etik ilkelere aykırı davranan uzlaştırmacıların sicilden silinme işlemlerini yürütmek.
5. Uzlaştırmacılara ilişkin listeyi hazırlamak, yayımlamak ve takip etmek.
6. Uzlaştırmacıların özlük bilgilerine ilişkin kayıtlarının tutulması, sicil dosyalarının düzenlenmesi, muhafazası ve tertibi,
7.  Görev alanı ile ilgili istatistiklerin hazırlanması,
8.  Görev alanı ile ilgili duyuruların yapılması,
9. Kanunda verilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,
10. Görev alanına giren dava ve şikayetleri takip etme,