Teşkilat > Hakkımızda

HAKKIMIZDA

Önödeme, kamu davasının açılmasının ertelenmesi ve uzlaştırma gibi cezada alternatif usullerin etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak, görev alanıyla ilgili olarak uygulamayı takip etmek ve ortaya çıkan sorunların nedenlerini araştırarak çözüm önerilerini Bakanlığa sunmak, cezada alternatif usuller konusunda kamuoyunu bilgilendirici çalışmalar yapmak, ulusal veya uluslararası nitelikte bilimsel toplantılar düzenlemek, bu nitelikteki çalışmaları teşvik etmek ve desteklemek, ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak, görev alanına giren istatistiklerin derlenmesi ve yayımı konusunda Bakanlığın ilgili birimleriyle iş birliği halinde çalışmak, ceza mevzuatı ile Bakanlığa verilen alternatif usullere ilişkin görevleri yerine getirmek üzere Genel Müdürlüğümüz bünyesinde 10/10/2016 tarihli Bakan Olur’uyla “Cezada Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı” kurulmuştur. 

1 nolu Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde de; c
eza muhakemesinde önödeme, uzlaştırma ve kamu davasının açılmasının ertelenmesi gibi alternatif uyuşmazlık çözüm usullerinin geliştirilmesi ve etkin şekilde uygulanmasını sağlamak Genel Müdürlüğümüzün görev ve yetkileri arasında belirtilmiştir.


Daire Başkanlığı, bir daire başkanı, yeteri kadar tetkik hâkimi ve diğer personelden oluşmaktadır.

Daire Başkanlığı nezdinde, Kanun ve Yönetmelikle verilen uzlaştırma, önödeme ve kamu davasının açılmasının ertelenmesi faaliyetleri ile ilgili görevleri yerine getirmek üzere; Alternatif Çözümler Bürosu, Mevzuat ve Proje Bürosu, Sicil Bürosu, Eğitim Bürosu, Denetim Bürosu kurulmuştur.