Duyurular
2022 Yılı Uzlaştırmacı Yenileme Eğitimlerine İlişkin Duyuru

Bilindiği üzere 05.08.2017 tarihli ve 30145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliğinin 50 nci maddesinin altıncı fıkrasına göre; uzlaştırmacılara, uzlaştırmacı eğitim izni verilen kuruluşlarca teorik ve uygulamalı, toplam sekiz ders saatinden az olmamak üzere iki yılda en az bir defa yenileme eğitimi verilmektedir. Uzlaştırmacıların iki yılda bir verilen bu eğitime katılmaları zorunludur.

2022 yılı uzlaştırmacı yenileme eğitimlerinin 31 Mart 2022 tarihinde başlatılmasına ve 30 Eylül 2022 tarihinde bitirilmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda uzlaştırmacı yenileme eğitimleri 6 aylık süre içinde tamamlanacaktır.

Yenileme eğitimi ile uzlaştırmacıların, uzlaştırma süreciyle ilgili son mevzuat değişikliklerini öğrenmesi ve mevcut bilgisini pekiştirmesi amaçlanmaktadır.

Nitelikli bir yenileme eğitiminin gerçekleştirilebilmesi için; kuruma, uygulamada uzlaştırmacıların bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi gereken konulara yönelik eğitici eğitiminin yapılmasının fayda sağlayacağı değerlendirilmiş, kurumun etkin, yaygın ve yeknesak bir şekilde uygulanmasının sağlanması, yenileme eğitiminde belli bir standardın yakalanması ve uzlaştırmacıların nitelikli eğitim almaları hedefiyle "Uzlaştırmacı Yenileme Eğitimine İlişkin Eğitici Eğitimi" çalışması yapılmıştır.

Bu kapsamda toplam 103 eğitmene, eğitici eğitimi verilmiştir.

Yenileme eğitimleri, eğitim izni verilen eğitim kuruluşları tarafından, yalnızca eğitici eğitimi almış eğitmenler aracılığıyla gerçekleştirilecektir.

Uzlaştırmacı yenileme eğitimi müfredatı Genel Müdürlüğümüzce oluşturulmuş olup, verilecek derslerin sıralaması ve konulara göre saatleri, ayrıntılı belirlenmiştir.

Buna göre eğitim kuruluşları tarafından eğitim programları aşağıda belirtilen ders konularına ilişkin sıralama ve saatlere uygun olarak yerine getirilecektir;

Uzlaştırma Kurumuna İlişkin Mevzuat Değişiklikleri veYargı Kararlarının Değerlendirilmesi-1. saat
• Uzlaştırma Sürecinde Tarafların Bilgilendirilmesi ve Uzlaşma Teklifi Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar-2. saat
• Müzakere ve Sonrasında Uygulamada Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar-3. saat
• Uzlaşma Teklifine Davet ve Uzlaşma Teklifi Sırasında İletişim- 4. saat
• Uzlaştırma Müzakereleri Sırasında İletişim-5. saat
• Uygulama I -6. saat
• Uygulama II-7. saat
• Uygulama III -8. saat

Eğitim programlarının takibi, koordinasyonu ve denetimi, Daire Başkanlığımızca oluşturulan “Eğitim Yönetim Sistemi” adlı yönetim paneli (www.eyosis.net) ile sağlanacaktır.

Uzlaştırmacı yenileme eğitimleri iki eğitmen tarafından verilecektir. İlk 3 saatlik derse uzlaştırmaya ilişkin ceza mevzuatı eğitimi veren eğitmen, 4. ve 5. saate iletişim eğitmeni katılacaktır. Son üç saatlik uygulama dersini ise hem uzlaştırmaya ilişkin ceza mevzuatı eğitimi veren eğitmen hem de iletişim eğitmeni birlikte verecektir.

Uygulama eğitimleri burada belirtildiği şekilde iki eğitmen tarafından yerine getirilecektir.


Uzlaştırmacılar, yenileme eğitimi bitiminden sonra http://eyosis.net/AnketKatil.aspx internet adresi üzerinden eğitim ve uzlaştırma sürecine ilişkin bir anket formu dolduracaklardır.

Eğitimi tamamlayan katılımcılar, katılım belgesini, anket formunu doldurduktan sonra,sistemden kendileri alacaktır. Bu nedenle eğitim kuruluşları tarafından katılımcılara ayrıca bir katılım belgesi verilmeyecektir.

Katılımcıların yenileme eğitimi programı için eğitim kuruluşlarına ödeyecekleri ücret miktarı, Genel Müdürlüğümüz tarafından tespit edilmiştir. Bu kapsamda katılımcıların yenileme eğitimi programı için ödeyecekleri ücret miktarı; eğitimin saati ve katılımcı sayısı dikkate alınmak suretiyle alt sınır 300 TL, üst sınır ise en fazla 400 TL olarak belirlenmiştir.

Uzlaştırmacı yenileme eğitimine 11 Mart 2018 tarihli 2018 Adalet Bakanlığı Uzlaştırmacı Sınavında başarılı olup, uzlaştırmacı siciline kayıt olanlar ile yine bu sınavda başarılı olup, sicile kayıt başvurusunda bulunmayan ancak Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliğinin 48 inci maddesine göre sicile kayıt şartlarını taşıyan kişiler başvurabilecektir.
(NOT: 2021 Adalet Bakanlığı Uzlaştırmacı Sınavı ve 2021 Adalet Bakanlığı Uzlaştırmacı Ek Sınavında başarılı olanlar, süreyi doldurmadıkları için yenileme eğitimine katılmayacaklardır.)

Yenileme eğitimleri 6 ay boyunca devam edecek olup (31 Mart 2022-30 Eylül 2022 tarihleri arası) eğitimler, eğitim kuruluşları tarafından söz konusu süre göz önüne alınarak etkin ve verimli bir şekilde planlanacak, belirli bir aya sıkıştırılmadan, eğitmen sayısı dikkate alınarak programlamayapılacak ve buna göre sınıflar oluşturulacaktır.

Bir yenileme eğitimi programı, COVID-19 salgını da dikkate alınarak, bir gün ya da en fazla iki gün içerisinde tamamlanacaktır.

Sınıflar en fazla otuz kişi olarak oluşturulacak, bu sayıdan daha fazla kişiden oluşan sınıflar için, eğitim kuruluşları tarafından Daire Başkanlığımızdan ayrıca izin alınacaktır.

Uygulama I ve Uygulama II eğitimlerinde; eğitmenler tarafından eğitim müfredatında yer alan örnek vaka çalışmaları katılımcılar tarafından uygulanacak, uzlaştırma yöntemi kullandırılarak sonuçlandırılacak ve eğitmenlerle birlikte grup değerlendirmesi yapılacaktır.

Uygulama III eğitiminde ise; eğitmenler tarafından katılımcılardan gerçekleştirdikleri iki uzlaştırma dosyasına ilişkin uzlaştırma sürecini anlatmaları istenecektir.

Eğitime katılanların, belgeye dayalı ve eğitim kuruluşunca kabul edilen haklı bir mazeretleri olmadıkça uzlaştırmacı yenileme eğitimi süresince verilen ders ve çalışmalara katılımları zorunludur. Katılımcılar en fazla bir ders saati devamsızlık yapabilecek, kabul edilebilir haklı bir mazereti bulunmaksızın bir ders saatinden fazla eğitime devam etmeyenlerin, eğitim kuruluşları tarafından eğitim programıyla ilişiği kesilecektir.

Katılımcıların derslere devam durumu, ilgili dersin eğitmeni tarafından her bir ders için takip edilecek olup, yoklama yapılarak ilgilinin derse katılım durumu belirlenecektir.

Ayrıca eğitim kuruluşunca, katılımcıların derslere devam durumunu gösteren ve eğitim yönetim sisteminden (EYOSİS) alınan çizelge katılımcılara imzalattırılacak, eğitimin bitimini müteakip makul süre içinde bir üst yazıyla Daire Başkanlığına gönderilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.