Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi > Genel Bilgiler

Genel Bilgiler

Kamu davasının açılmasının ertelenmesi kurumu ceza adalet sistemimize ilk defa 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu ile girmiştir. Kurum, 6/12/2006 tarihli ve 5560 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikle 5271 sayılı CMK 171/2 maddesinde düzenlenerek, uygulama yönünden yetişkinleri de kapsayacak şekilde genişletilmiştir.

Kamu davasının açılmasının ertelenmesi kurumu nedir?
Kamu davasının açılmasının ertelenmesi; hakkında kamu davası açılması için yeterli şüphe bulunan failin, kişiliği ve üzerine atılı suçun önemi göz önünde bulundurularak, açılması gereken davadan, bir takım koşulların varlığı halinde, belirlenecek bir süre boyunca göstereceği iyi hal dikkate alınarak, vazgeçilmesidir.

Kamu davasının açılmasının ertelenmesi kurumunun uygulanma koşulları nelerdir?
Kamu davasının açılmasının ertelenmesi kurumunun uygulanabilmesi için hem şüpheli hem de suça ilişkin aranan koşulların bir arada gerçekleşmesi gerekir. Söz konusu şartların gerçekleşmesi hâlinde Cumhuriyet savcısı tarafından yeterli suç şüphesinin bulunmasına rağmen kamu davasının açılmasının 5 yıl süreyle ertelenmesine karar verilebilir.

Suç bakımından;
Kamu davasının açılmasının ertelenmesi;
⁎ Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı ve
⁎ Üst sınırı bir yıl veya daha az süreli hapis cezasını gerektiren suçlarda
Mümkündür.

Şüpheli bakımından;
⁎ Şüphelinin daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı hapis cezası ile mahkum olmamış bulunması,
⁎ Yapılan soruşturmanın, kamu davasının açılmasının ertelenmesi halinde şüphelinin suç işlemekten çekineceği kanaatini vermesi,
⁎ Kamu davası açılmasının ertelenmesinin, şüpheli ve toplum açısından kamu davası açılmasından daha yararlı olması,
⁎ Suçun işlenmesi ile mağdurun veya kamunun uğradığı zararın, aynen iade, suçtan önceki hâle getirme veya tazmin suretiyle tamamen giderilmesi,
Koşullarının bir arada gerçekleşmesi gerekir.

Kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararını hangi makam verir?
Kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı Cumhuriyet savcısı tarafından verilebilir. Cumhuriyet savcısının erteleme kararı vermesi zorunlu değildir (CMK madde 171/2).

Erteleme süresi ne kadardır?
Kamu davasının açılması 5 yıl süre ile ertelenebilir (CMK madde 171/2).

Erteleme kararına itiraz edilebilir mi?
Suçtan zarar gören bu karara, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 173 üncü maddesine göre itiraz edebilir (CMK 171/2).

Erteleme Kararları Adli Sicil Kaydında Yer Alır mı?
Kamu davasının açılmasının ertelenmesine ilişkin kararlar, bunlara mahsus bir sisteme kaydedilir. Bu kayıtlar, ancak bir soruşturma veya kovuşturmayla bağlantılı olarak Cumhuriyet savcısı, hâkim veya mahkeme tarafından istenmesi halinde, bu maddede belirtilen amaç için kullanılabilir (CMK madde 171/5).

Erteleme Kararının Sonuçları Nelerdir?
Şüpheli, erteleme süresi içerisinde kasıtlı bir suç işlemediği takdirde, hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilir. Erteleme süresi içerisinde kasıtlı bir suçun işlenmesi halinde ise şüpheli hakkında kamu davası açılır. Erteleme süresince zamanaşımı işlemez (CMK madde 171/4).