Hakkımızda


Önödeme, kamu davasının açılmasının ertelenmesi ve uzlaştırma gibi cezada alternatifusullerin etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak, görev alanıyla ilgili olarak uygulamayı takip etmek ve ortaya çıkan sorunların nedenlerini araştırarak çözüm önerilerini Bakanlığa sunmak, cezada alternatif usuller konusunda kamuoyunu bilgilendirici çalışmalar yapmak, ulusal veya uluslararası nitelikte bilimsel toplantılar düzenlemek, bu nitelikteki çalışmaları teşvik etmek ve desteklemek, ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak, görev alanına giren istatistiklerin derlenmesi ve yayımı konusunda Bakanlığın ilgili birimleriyle iş birliği halinde çalışmak, ceza mevzuatı ile Bakanlığa verilen alternatifusullere ilişkin görevleri yerine getirmek üzere Genel Müdürlüğümüz bünyesinde 10/10/2016 tarihli Bakan Olur’uyla “Cezada Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı” kurulmuştur.

6763 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 9 uncu maddesi ile de 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 9 uncu maddesinde değişiklik yapılmak suretiyle, Genel Müdürlüğümüz görevleri arasına ceza muhakemesinde alternatif uyuşmazlık çözüm usullerinin geliştirilmesi ve etkin uygulanması amacıyla çalışmalar yapmak görevi eklenmiş ve Genel Müdürlüğümüz bünyesinde Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı yasal hüviyete bürünmüştür.   
Daire Başkanlığı, bir daire başkanı, yeteri kadar tetkik hâkimi ve diğer personelden oluşmaktadır.

Daire Başkanlığı nezdinde, Kanun ve Yönetmelikle verilen uzlaştırma, önödeme ve kamu davasının açılmasının ertelenmesi faaliyetleri ile ilgili görevleri yerine getirmek üzere; Alternatif Çözümler Bürosu, Mevzuat ve Proje Bürosu, Sicil Bürosu, Eğitim Bürosu, Denetim Bürosu kurulmuştur.